Jak volit

 

Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů 

Volby do zastupitelstev krajů se konají ve dvou dnech, v pátek 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

Hlasování probíhá pouze na území České republiky, a to ve 13 krajích. Volič může hlasovat pouze v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči hlasující na voličský průkaz (viz. Hlasování na voličský průkaz). Volby do zastupitelstev krajů neprobíhají na území hlavního města Prahy (Zastupitelstvo hlavního města Prahy je voleno v rámci voleb do zastupitelstev obcí, které budou probíhat v roce 2022). 

Voličem je 

 

Hlasovací lístky 

Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů jsou vytištěny pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici samostatně. 

Na každém hlasovacím lístku je mimo jiné uvedeno vylosované číslo kandidujícího subjektu. Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, neboť některé z kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic nekandidují ve všech krajích, nebo pokud kandidátní listina kandidujícího subjektu nebyla zaregistrována. 

Volby do zastupitelstev krajů se konají společně s volbami do Senátu Parlamentu České republiky. Úřední obálky a hlasovací lístky pro jednotlivé volby jsou tak od sebe barevně odlišeny. Hlasovací lístek a úřední obálka pro volby do zastupitelstev krajů jsou barvy šedé, hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do Senátu jsou barvy žluté. 

Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb (29. září 2020). 

Vzorové hlasovací lístky a informace o případných tiskových chybách na hlasovacím lístku jsou zveřejněny ve volební místnosti.

 

Informace o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta 

Ve volební místnosti se zveřejňují informace o případném vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta (pokud krajský úřad obdržel prohlášení alespoň 48 hodin před zahájením voleb do zastupitelstva kraje). Při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží.

 

Prokázání totožnosti 

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky 

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 

 

Průběh hlasování 

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků. 

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 

S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici, pro kterou se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku, který vkládá do prázdné úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z nich dává přednost (udělení preferenčního hlasu). 

Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný. Při souběhu voleb musí být hlasovací lístek vložen do úřední obálky téže barvy, jinak je hlas voliče neplatný. 

Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. 

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky. 

S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky. 

 

Hlasování na voličský průkaz 

(viz. Hlasování na voličský průkaz)

 

Hlasování do přenosné volební schránky 

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.